banner-image

Camiler

 

Ulu Camii

Kütahya’da bulunan tek Padişah Cami’idir. Vakfa Sultan Bayezid Yıldırım Han Cami’i şerifi olarak kayıtlıdır. 48x26 m2 Ebadında Kütahya’nın en büyük Camii’sidir. Şehzade Yıldırm Bayezid Germiyan Beyi Süleyman Şah’ın kızı Devlet Hatun ile evlendiğinde Kütahya valisi iken (1381–1389) bu Cami’yi yaptırmaya başlamıştır. Ancak seferden sefere koşması ve Ankara savaşı sonunda Timurleng’e esir düşmesi ve daha sonrada vefat etmesi sebebiyle Cami’yi bitirmek (813 h. 1410 m.) oğlu Musa Çelebi’ye nasip olmuştur. Cami’nin vakfiyesi Fatih Sultan Mehmed Han zamanında tertip olunmuştur.

 

Dönenler Camii

Halk arasında "Dönenler Camii" olarak adlandırılan Mevlevihane'nin ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Ancak 1959 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen Mevlevihane , cami olarak asıl biçimine (tekke ve zaviyelerin kapatılması nedeniyle) restore edilmiş ve o zamandan beri bu hizmeti vermeye devam etmiştir. Halk arasında, Caminin ortasında bulunan su kuyusundan su içenlerin, sonsuza dek Kütahya'da kalacaklarına inanılır.

 

Çinili Camii

Orta Asya’dan günümüze, İslamla müşerref olan Türk’ün mimari macerası bu eserde toplanmıştır. Cami'nin minaresi Orta Asya üslubudur. Binanın sekizgen ana gövdesi, kubbesi ve son cemaat yeri Selçuklu Beylikler devri üslubudur. Dış yüzü tamamen seramik kaplıdır. Cami'yi ressam Ahmet Yakupoğlu yaptırmıştır. 

 

Sadettin Camii

Kütahya’da Büyük Bedesten’in karşısında bulunan Sadettin Camii, 1700 yılında yanmış ve 1824’te Derviş Mehmet tarafından yaptırılmışsa da 1866 yılında yeniden yanmıştır. Bugünkü cami İşkodralızade Hasan Hakkı Bey’in önderliğinde halktan toplanan paralarla yaptırılmıştır. Günümüze değişik zamanlarda yapılan onarımlar ve küçük çaptaki değişikliklerle gelebilmiştir. Orijinal yapısının ne şekilde olduğu bilinmemektedir.

 

Hıdırlık Mescidi

Şehrin güneyinde Hıdırlık Tepesi 'nde, kaya üzerine oturtulmuş küçük bir mescittir. Kapı üzerindeki kitabesi şudur.; Fi eyyamı Devlet-es sultan - El azam zıllullah-u fil'alem Gıyas-üd dünya veddin ebül'feth Keyhüsrev bin Keykubad aizzallah ensare Emri bi imaret-il mescid-ül mübarek el-abdüzzayıf el-muhtaç ila rahmetillah-i Taalâ Imadüttin Hezar-ı Dinari betarih sene ahada ve erbain vasittetni'e Bu kitabeden mescidin Selçuk Sultanı Keyhüsrev zamanında Selçuklu Ümerasından ve kuvvetli bir ihtimalle Selçuklu uç beylerinden ve Kütahya muhafızlarından İmadüttin (İmadüddin) Hezar Dinari tarafından H 641 - M 1243 de yaptırıldığı anlaşılmaktadır

 

Kaditler Camii

Kaditler Camii, 1834 (1251 H) senesinde Kütahya'nın Cemalettin ( şehre küstü) Mahallesinde bulunan Sadettin Camii dolaylarında inşa edilmiş  Osmanlı eseri bir camidir.  Hacı Abdil bin Mehmet tarafından 1847 senesinde caminin üst kısmı ilvae edilmiştir.

 

İshak Fakih Camii

Cemalettin İshak Fakhî Kütahya’da yetişen velilerden olup, Germiyanoğu Süleyman Şah ve Yakub bey zamanındaki en yüksek ullemalardandır. Süleyman Kızını Murad Hüdavendigar’ın oğlu Bayezid’e vermek istediği zaman Osmanlı Hükümdarına gönderediği heyette de yer almıştır. Bu heyetin gönderildiği tarih 1381’den biraz evveldir. İshak Fakih’in mahlasının "Cemaleddin" ve babasının "Hacı Halil Hayrullah" olduğunu İshak fakih camiinin vakfiye ve kitabesinden anlıyoruz.

Erkmen Tabiat Parkı
Detay
ico

Harita

  • AVM
  • OTEL
  • MUZELER
  • TARİHİ YERLER